Librat e fundit

Shqipëria në dokumentet Austro-Hungareze (1914)
Në dispozicion
Shqiptarët pëballë sfidave të historiës
Në dispozicion
Bregu i mërgimit
Në dispozicion
Atlasi i Florës së Shqipërisë
Në dispozicion
2018, Vangjeli Jani
Fjalor shpjegues i termave të Botanikës
Në dispozicion
Hortikultura. Vështrim Enciklopedik
Në dispozicion
2017, Gruda Nazim
Botimi i parë
Hortikultura. Vështrim Enciklopedik
Në dispozicion
2017, Gruda Nazim
Botimi i parë
Pemëtaria dhe vreshtaria në Shqipëri dhe në Kosovë
Në dispozicion
Rimodelimi i zhvillimit në kontekstet lokale
Në dispozicion
Ndërtimet Tradicionale Fshatare
Në dispozicion
2007, Muka Ali
Monografi Etnologjike
Dialog me teatrin botëror
Në dispozicion
2004, Papagjoni Josif
Korrospondencë dhe dorëshkrime të Ali Pashë Tepelenës
Në dispozicion
Çeta e Profetëve. (Cuneus Prophetarum)
Në dispozicion
2015, Bogdani Pjetër
Botim kritik. P♪7rgatitur nga Anila Omari
Ep for symphony orchestra
Në dispozicion
2017, Tole Vasil
Poetikë regjisoriale
Në dispozicion
2003, Papagjoni Josif